Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Agro&Climate

Looptijd: van 1 juni 2020 tot 1 juni 2022

Het sinds juni 2020 lopende project, dat wordt uitgevoerd door 5 Nederlandse en Duitse partijen die actief zijn op landbouwgebied, realiseert twee concrete technische pilots en een conceptstudie. Het project verlaagt op verschillende plaatsen in de keten stikstof- en CO2 emissies op rundvee- en biogasbedrijven. Voorts worden er maatregelen ontwikkeld om de energie-input van melkveebedrijven om te draaien naar energie-output.

In een eerste pilot is gestart met de ontwikkeling van een precisie-injectiesysteem voor vloeibare dierlijke mest in staande akkerbouwgewassen. Eerste berekeningen wijzen op een reductie van ammoniak- en nitraatemissies met tenminste 60%, terwijl de plantengroei bevorderd wordt. In één arbeidsgang kan ook het onkruid mechanisch worden verwijderd. Het project verwacht het gebruik van energie-intensieve kunstmest duidelijk te kunnen reduceren en de CO2 footprint sterk te verlagen.

In een tweede pilot wordt een intelligent afvoer- en pompsysteem voor erf- en kuilplaatafwatering ontwikkeld. Het systeem kan op basis van online metingen en weersgegevens automatisch bepalen wat er met het water wordt gedaan. Op basis van de cascadegedachte kan het water voor biogasproductie worden gebruikt, naar een retentiebekken met planten/algenzuivering of naar de mestkelder worden gepompt. In het geval van toepassing in een algenreactor, wordt van eeb afvalstroom van laagwaardige biomassa een hoogwaardig product gemaakt. Uiteindelijk wordt ook nog eens de stikstofemissie sterk gereduceerd en er wordt geanticipeerd op wettelijke bepalingen die in beide landen worden aangescherpt.

In een derde onderdeel wordt aan de hand van concrete metingen en oplossingen voor een voorbeeldbedrijf een innovatief concept van een emissiearme, en tegelijkertijd energieproducerende stal uitgewerkt, om in een later stadium buiten het project te kunnen worden gerealiseerd. Met slimme combinaties van zaken als biogas en PV installaties, mestverwerking, dakopstelling en warmtehergebruik, evenals een gescheiden behandeling van vloeibare en vaste mest en luchtreinigingssystemen wordt een houderijsysteem ontwikkeld dat energie produceert en emissies minimaliseert.

De projectresultaten worden op regelmatige tijdstippen gepresenteerd. Zie www.dnl-contact.de/nl/ac. De mestinjector is momenteel in aanbouw en zal in het voorjaar van 2021 een eerste veldtest ondergaan

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen