Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Digitale warmte in de MRA

Looptijd: van 1 juni 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Onze maatschappij vraagt om de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Restwarmte afkomstig uit datacenters (datawarmte) biedt een betrouwbare en duurzame warmtebron voor lokale warmtenetten, een essentiële schakel om mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening uit te breiden en de verduurzaming binnen de gebouwde omgeving te versnellen. Gezien de groei van de digitale economie, en daarmee uitbreidende vraag naar datacenterdiensten, neemt de potentie van datacenters als bron van restwarmte toe. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is koploper op het gebied van datacenters. Op verschillende plekken in Amsterdam staan datacenters die als lokale (duurzame) warmtebron ingezet kunnen worden om honderdduizenden woningen duurzaam te verwarmen. Grootschalige benutting van datawarmte vraagt om het integraal wegnemen van (o.a. financiële en technische) onzekerheden en de ontwikkeling van kant en klare datawarmte concepten waarmee betrokken partijen – zoals gemeenten en warmte- en projectontwikkelaars – direct aan de slag kunnen.

Warmtenet-ontwikkelaar Firan neemt in samenwerking met partners TU Delft, AMS Institute en de gemeente Amsterdam het initiatief om te investeren in het Digitale warmte in de MRA project. De realisatie van een toekomstbestendig laagtemperatuur-warmtenet dat duurzame (CO2-vrije) datawarmte levert aan woningen en bedrijven in Amstel III Zuid. Door bestaande knelpunten weg te nemen en marktfalen te voorkomen zal dit project als demonstratie dienen en zullen innovatieve warmtenetconcepten worden ontwikkeld ten gunste van een schaalbare en betaalbare toepassing in een dynamische gebouwde omgeving. Het project is lokaal (Amstel III Zuid) ingebed, maar heeft een regionale focus en biedt daarbij nationale kansen voor partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van warmtenetprojecten. Het demonstratieproject draagt bij aan het versnellen van de energietransitie in de MRA en het verder uitbouwen van een duurzame, internationaal concurrerende metropoolregio die inzet op het gebruik van lokale bronnen.

Het project resulteert in de ontwikkeling van een laagtemperatuur-warmtenet met datawarmte en (door)ontwikkeling van warmtenetconcepten wat bijdraagt aan de slimme uitrol voor de energietransitie (decarbonisering), binnen de REACT EU actielijn: Amsterdam regionaal breed - Groen geïdentificeerde uitdagingen op het gebied van verduurzaming en vergroening van de economie.

Het Digitale warmte in de MRA project biedt de volgende resultaten:
- Opgelost lokaal verdelingsvraagstuk door het wegnemen van marktfalen en beantwoorden van praktische vraagstukken omtrent techniek, financieel, organisatie en wet- en regelgeving.
- Gerealiseerd LT warmtenet met (CO2-vrije) datawarmte woon-werkgebied Amstel III Zuid.
- Generiek-toepasbare (aansluit)concepten/richtlijnen voor laagtemperatuur-warmtenetten op wijkniveau.
- Lokale en regionale verbinding en mogelijkheden tot opschaling.

De impact van het project is substantieel. In eerste instantie kan door dit project het potentieel restwarmte in Amstel III benut worden voor duurzame verwarming van de omliggende gebouwde omgeving . Dit kan resulteren in een aanzienlijke besparing van 70% CO2 ten opzichte van aardgas: 39 kton CO2-besparing voor 50.000 nieuwbouwwoningen of 25.000 bestaande-woningen. Daarbij wordt werkgelegenheid bevordert voor zowel warmte-ontwikkelende bedrijven als warmte-afnemende bedrijven (o.a. projectontwikkelaars). Ook installatiebedrijven en aannemers zullen door een toenemende uitrol van warmtenet projecten meer inzet van personeel behoeven. Bovendien worden met dit project problemen met betrekking tot congestie op het elektriciteitsnet voorkomen (t.o.v. all-electric). De projectdoelstellingen sluiten dan ook naadloos aan bij het vigerend regionaal/stedelijk beleid gericht op verduurzaming en vergroening

Het consortium Firan, de gemeente Amsterdam, AMS Institute en de TU Delft alsook de betrokkenheid van lokale stakeholders (o.a. projectontwikkelaars, datacenter) waarborgt een integrale aanpak dat bijdraagt aan grootschalige versnelde benutting van duurzame (aardgasvrije) warmte voor de gebouwde omgeving. Er wordt al geruime tijd intensief samengewerkt om te komen tot de realisatie van restwarmte-uitwisseling tussen datacenter AM5 (Equinix) en het nieuwbouwproject aan de Paasheuvelweg, wat de aanzet gaat vormen tot realisatie van een open laag temperatuur warmte-/koudenet in Amstel III. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden voor dit project en het oplossen van praktische vraagstukken onderzocht, waardoor een robuuste basis voor een succesvolle uitvoering van het digitale warmte in de MRA project is gelegd. Tevens bieden de schaalbare, af te stemmen concepten veel replicatiepotentieel op lokaal en nationaal niveau.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen