Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame moleculen - herindiening

Looptijd: van 1 mei 2020 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De uitstoot van CO2 moet omlaag. Dit is benadrukt door het klimaatakkoord waarin vele sectoren plannen hebben gelanceerd om de ambitieuze doelstelling in alle sectoren voor 2050 te realiseren. In dit akkoord is duidelijk geworden dat een aantal sectoren kunnen worden voorzien door duurzame elektriciteit (elektronen) uit grootschalige wind en zonprojecten. Huizen zullen worden verwarmd door restwarmte uit de industrie en uit de bodem (geothermie).

Gasvormige energiedragers hebben gezien hun unieke karakter een onvervangbare rol in de verduurzaamheidsopgave van de Nederlandse samenleving (bron Routekaart Groen Gas, 30-3-2020) en zullen in alle sectoren van belang blijven. Om de toekomstige gasbehoefte duurzaam in te kunnen vullen, is de ontwikkeling van CO2-vrije gassen essentieel (volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) als alternatief voor aardgas.

Voor verduurzaming van een aantal sectoren zoals de transportsector (vrachttransport, vlieg -en vaartuigen), industrie dat hoge temperatuur warmte nodig heeft en de chemische industrie is duurzame elektriciteit niet de oplossing. Zij zijn aangewezen op duurzame moleculen die worden omgezet uit biomassa (residuen) naar groen gas, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen voor de chemiesector. Ook gaat de omzetting van duurzame elektriciteit naar waterstof een belangrijke rol spelen om de toekomstige duurzame energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar te houden. Daarnaast zal hergebruik van CO2 ook een belangrijk onderdeel worden om de doelstelling door Nederland te realiseren.
Volgens het kabinet is op dit moment de productie van CO2-vrije gassen, zoals duurzame moleculen verkregen uit de vergisting of vergassing van biogene reststromen, echter nog beperkt. Een opschaling van de groengasproductie, binnen de kaders voor de duurzame inzet van biogene reststromen en circulariteit, acht het minister van Economische Zaken wenselijk en gezien de verduurzamingsopgave van het gassysteem ook noodzakelijk.

De technologie om de bovenstaande sectoren te verduurzamen is echter nog niet grootschalig beschikbaar. Met dit project richten wij ons op het ontwikkelen van energie-innovaties. Vergassing van biomassa is een belangrijke technologie om de maatschappelijke opgave om CO2-emissies drastisch te verminderen te kunnen realiseren en geven daarmee invulling aan het kabinetstandpunt dat gasvormige energiedragers voor nu en in de toekomst een centrale rol spelen in het energiesysteem. Volgens het kabinet zijn in 2050 nog aanzienlijke volumes betaalbaar CO2 gas noodzakelijk. Verschillende energiescenario’s geven volgens het kabinet aan dat in een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 gasvormige energiedragers zullen voorzien in minimaal 30% van het finale energiegebruik. Gezien de huidige beperkte productie (9,6 PJ) is een opschaling van de productie van zowel duurzame moleculen als duurzame waterstof van belang.

Groengasproductie is een innovatieve technologie die in potentie vele productie- en toepassingsmogelijkheden kent, maar nog de nodige ontwikkeling moet doorgaan om technisch en commercieel grootschalig te kunnen worden ingezet.

Stichting InVesta zorgt voor een structurele versterking van de keten van duurzame moleculen in Nederland. InVesta heeft zich vanaf de oprichting volop ingezet om innovaties in de keten van biomassavergassing te ontwikkelingen en te vermarkten. InVesta draagt bij aan de professionalisering en exploitatie van groengasprojecten waarbij zowel de economische als maatschappelijke haalbaarheid van de projecten wordt getoond. Investa zorgt daarbij voor faciliteiten en infrastructuur waarvan partijen gebruik kunnen maken, zodat zij die niet allemaal individueel moeten realiseren. Daarmee werkt InVesta tevens aan het toekomstbestendig maken van het doorgroeipotentieel van deze sector.
InVesta is een netwerkorganisatie waarbij overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstelling nauw samenwerken (Triple Helix concept).

Dit project is daar bij uitstek een voorbeeld van om met 5 consortiumpartners BioLake, Sustenso, GP Groot, TNO en met daarnaast Inholland als kennispartner bij InVesta gezamenlijk projecten te realiseren. Dit consortium stelt zich het volgende tot doel:
• Het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële toepassingen van ‘syngas’, waterstof en toepassing van CO2 mogelijk maken. Het verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om te komen tot nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie.
• Het versterken van het energiecluster in de regio Alkmaar door het creëren van werkgelegenheid. Kennisontwikkeling en doorwerking in het onderwijs en in de praktijk en daarmee te komen tot een aantrekkelijke vestigingslocatie.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen