Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Grenspark Groot-Saeftinghe (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 april 2016 tot 31 maart 2019

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft goedkeuring verleent aan een bijdrage van 1,4 miljoen euro voor ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’, een ambitieus project van Vlaamse en Nederlandse overheden ten behoeve van de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

In de Vlaams-Nederlandse lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen de Vlaamse en Nederlandse regeringen eerder overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders gepaard dienden gaan met een verdere optimalisering van het grensoverschrijdend natuurbeheer. Dit gebeurt nu via de biodiversiteitsmaatregelen in het Europees Interreg-project ‘Grenspark Groot-Saeftinghe. Het is een concreet grensoverschrijdend project dat niet alleen goed aansluit bij de doelstellingen van Interreg Vlaanderen-Nederland maar ook een kans biedt tot een gezamenlijke aanpak omdat het projectgebied geografisch op de grens ligt en daardoor noopt tot Vlaams-Nederlandse samenwerking. Met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder, Prosperpolders, Doelpolder en de Nieuwe Arenbergpolder aangrenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend  natuurpark.
 
In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Om die doelen te bereiken worden broedeilanden, een vispassage, een toren, bunker en kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen aangelegd. Dit alles vanuit een gezamenlijke, Vlaams-Nederlandse natuurvisie. 

Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland en lid van het Comité van Toezicht voor Interreg Vlaanderen-Nederland stelt als volgt: “Dankzij Interreg Vlaanderen-Nederland en de inspanningen van de Provincie Zeeland, de Vlaamse overheid, natuur- en landschapsverenigingen èn het Antwerps havenbedrijf, wordt het Hedwigedossier dat de verhoudingen tussen beide landen lang heeft bemoeilijkt, omgebogen tot een gezamenlijk gedragen, constructief verhaal.” 

Geert Versnick, gedeputeerde en lid van het Comité van Toezicht voor de provincie Oost-Vlaanderen voegt eraan toe: "Het project beperkt zich overigens niet tot een eenmalige investering in flora en fauna in het gebied. Er zal nog tijdens het project een Vlaams-Nederlandse beheersorganisatie voor het Grenspark worden ontwikkeld. Aangezien de natuur zich niet laat tegenhouden aan de grens, dient ook het beheer gezamenlijk te gebeuren.” 

Project verantwoordelijke
EGTS Linieland van Waas en Hulst

Project partners
Vlaamse Overheid
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Natuurpunt Antwerpen Noord vzw
Provincie Zeeland
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Vlaamse Landmaatschappij
Waterwegen en Zeekanaal NV

Meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen