Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Intelligente IBA voor hoogwaardige decentrale afvalwaterzuivering

Looptijd: van 1 augustus 2016 tot 31 juli 2019
Afbeelding IBA

De afgelopen decennia zijn in Nederland veel IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater) geplaats, waarvan de meerderheid onvoldoende functioneert. Hierdoor komt er vuil huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater terecht. Daarnaast leidt het slecht functioneren van IBA’s tot hoge maatschappelijke kosten, omdat gemeenten en waterschappen voor de beheers- en onderhoudskosten opdraaien. Omdat er desondanks vraag is naar dergelijke oplossingen, wil AkaNova BV een intelligente IBA ontwikkelen, met sensor- en besturingstechniek, welke reageert op het aanbod van afvalwater en het zuiveringsproces energiezuinig aanpast naar de vereiste effluentkwaliteit.

Het project is van directe economische waarde - in de vorm van additionele (inter-)nationale omzet - voor AkaNova en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid bij deze aanvrager. Het huidig marktaandeel van AkaNova is 5%, hetgeen naar verwachting zal doorgroeien tot 25% in 2022. Naast de Nederlandse markt, bieden ook onder meer de Belgische en Franse markten goede perspectieven, vanwege het relatief grote aantal (perifere) locaties welke niet op de reguliere riolering zijn aangesloten. Naast export doen zich ook additionele marktkansen voor, door het systeem door te ontwikkelen tot een iets grootschaliger oplossing, waarbij maximaal 50 personen op een intelligente “buurt-IBA” kunnen worden aangesloten.

Het innovatieve in dit project is dat er een nieuw besturingssysteem wordt ontwikkeld, waarmee intelligent geanticipeerd kan worden op toekomstige influenten (vracht en hoeveelheid). Dit op basis van detectie van de verontreinigingsgraad van het afvalwater en de aangeboden hoeveelheid met behulp van sensoren. Aan de hand van deze informatie en verkregen data uit voorgaande situaties, wordt via te ontwikkelen algoritmen het zuiveringsproces aangepast om onder optimale condities te voldoen aan de vereiste effluentkwaliteit.
De intelligente IBA is in staat de beluchtingsintensiteit aan te passen aan de variërende belastingen en aan de daadwerkelijke situatie van de biologie in de reactor. De verwachting hiermee is dat het energieverbruik hiermee ook fors gereduceerd kan worden. Daarnaast verwachten we daarmee een stabielere en hogere effluentkwaliteit te realiseren.
Qua technieken is er sprake van een cross-over; de toepassing van intelligente besturingstechniek in combinatie met sensortechniek binnen (kleinschalige) decentrale afvalwaterzuivering is nieuw.

Het project draagt overduidelijk bij aan vermindering van de vervuiling van oppervlaktewater doordat huishoudelijk afvalwater op maat, kwalitatief beter en energiezuiniger gezuiverd wordt alvorens het in het oppervlaktewater terecht komt. Een betere oppervlaktewaterkwaliteit vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het landelijk (leef-)gebied, draagt het project bij aan welzijn en welbevinden van de inwoners van het landelijk gebied en de kwaliteit van flora en fauna. Er wordt duurzaam geïnvesteerd in werkgelegenheid; al tijdens het project zal AkaNova BV 2-3 nieuwe medewerkers gaan aannemen, welke een actieve rol zullen moeten gaan vervullen bij de uitvoering van het project.

Het project sluit aan bij de specifieke doelstelling C “Meer innovatie en valorisatie in het MKB binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen”. De ontwikkeling van de intelligente IBA is voor AkaNova een substantiële innovatie ten opzichte van de huidige activiteiten, omdat de onderneming tot op heden niet over technieken (combinatie besturingstechniek en sensortechniek) beschikt om bij IBA’s intelligent te kunnen anticiperen op toekomstige influenten (vracht en hoeveelheid). Door dit in dit project tot een in de praktijk beproefd concept door te ontwikkelen, liggen er voor de onderneming concrete mogelijkheden om het concept op de markt te introduceren.
Het project draagt direct bij aan de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdaging “4. Schone, veilige watervoorziening”, doordat de ontwikkeling van monitoringstechnieken en geavanceerde (customized) zuiveringsmethoden zorgdraagt voor een betere afwaterzuivering en dientengevolge een sterk verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit. Met dit laatste aspect wordt er ook bijgedragen aan de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdaging “2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie”, doordat de milieubelasting als gevolg van de toepassing van intelligente IBA’s wordt gereduceerd en de (daaruit voortvloeiende) verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit een belangrijke randvoorwaarde is voor (hernieuwbare) biologische rijkdommen als planten, microben en dieren (verbetering biodiversiteit). De kwaliteit van het landelijk gebied wordt er mee verbeterd. Indirect wordt hiermee ook bijgedragen aan de maatschappelijke uitdaging “1. Gezondheid, demografie en welzijn”; een schonere leefomgeving draagt bij aan de menselijke gezondheid en levensverwachting.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen