Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Mozartflat op Open Warmtenet Delft

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Een van de manieren waarop woningcorporatie Stichting Woonbron invulling geeft aan haar doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale woningportefeuille te hebben is het waar mogelijk aansluiten van wooncomplexen op warmtenetten. In Delft nam Woonbron in 2017 samen met de gemeente en de woningcorporaties DUWO, Vidomes en Vestia het initiatief voor een studie naar de haalbaarheid van een open, lokale warmte infrastructuur. In de afgelopen 3,5 jaar heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot concrete plannen voor de aanleg van een modern, 4e generatie Open Warmtenet in de Delftse wijken Voorhof en Buitenhof.

Een van de innovaties van het Delftse warmtenet-initiatief is dat op voorhand al concrete afspraken worden gemaakt tussen de initiatief-nemende afnemers en de marktpartijen die het warmtenet gaan realiseren over het op termijn afbouwen van de geleverde temperatuur. Gezien de vele woningen in Voorhof en Buitenhof met energielabel G, F of E zal het warmtenet om te beginnen gerealiseerd worden als een hoge temperatuur warmtenet met in de winter een aanlevertemperatuur van 90?C (en buiten het stookseizoen 70?C). De betrokken partijen hebben echter al op voorhand vastgelegd dat het warmtenet vanaf 2035 ook in de winter maar maximaal 70?C zal leveren. Belangrijkste voordelen van een warmtenet met lagere aanlevertemperatuur zijn dat er (I) minder warmteverliezen optreden en het net dus efficiënter geëxploiteerd kan worden, (II) op basis van dezelfde warmtebronnen méér woningen kunnen worden verwarmd, (III) bovenop de basislast bronnen (geothermie en op termijn restwarmte van de Rotterdamse industrie) minder vaak een beroep hoeft te worden gedaan op de piekvoorziening (in eerste instantie nog gasgestookte ketels), en (IV) in de toekomst makkelijker nieuwe duurzame warmtebronnen kunnen worden aangesloten.

Met de gemaakte afspraken committeren de aansluitende corporaties zichzelf aan een harde deadline voor het voor deze aanvoertemperatuur geschikt maken van hun aan te sluiten woningen, en de substantiële hiervoor benodigde investeringen. Woonbron heeft zich binnen het initiatief opgeworpen als de eerste partij die een van de twaalf hoge galerijflats in Voorhof/Buitenhof, tezamen goed voor meer dan de helft van de woningen die voor de eerste fase van het warmtenet in beeld zijn, voor aansluiting op een 70?C warmtenet gaat klaarstomen. De 196 woningen in de Mozartflat, gemiddeld energielabel F, zullen middels een grondige renovatie en verduurzaming ‘70?C-warmtenet-ready’ worden gemaakt. Werkzaamheden omvatten o.a. installatie van een warmtedistributienet met gecombineerde afleversets voor ruimteverwarming en warmtapwater, vervanging van het 1-pijpsverwarmingssysteem door een 2-pijpssysteem, verbeteringen aan isolatie, kierdichting en ventilatie, en overschakelen op elektrisch koken. Er wordt hierbij voor gezorgd dat de eigenaren van de andere galerijflats in Voorhof-Buitenhof veel bij de Mozartflat kunnen ‘afkijken’ wat betreft de uitwerking en uitvoering van de voor aansluiting op een 70?C warmtenet benodigde renovatie.

Het project ‘Mozartflat op Open Warmtenet Delft’ zal fungeren als vliegwiel voor de plannen om op korte termijn het overgrote deel van de sociale woningvoorraad in Voorhof en Buitenhof op het geplande warmtenet aan te sluiten en 70?C-ready te maken. De eerste fase van de warmtenet uitrol zal eind 2024 resulteren in het aansluiten van alle 70 corporatiegebouwen in deze wijken die over een collectieve verwarmingsinstallatie beschikken. In de periode tot 2050 kan hiermee een cumulatieve CO2-reductie van ca. 200 kton worden gerealiseerd. Het verder uitrollen van het warmtenet in beide wijken totdat in 2035 de geplande ca. 13.000 woningequivalenten zijn aangesloten zal resulteren in een cumulatieve CO2-reductie tot 2050 van ca. 450 kton.

Naast de duurzaamheidsimpact biedt het project, en met haar de door dit project dichterbij gebrachte vervolgprojecten, concrete opdrachten voor de lokale bouw- en technieksector gedurende precies die periode dat de werkgelegenheid in deze sector door de coronacrisis het meest onder druk zal komen te staan. Door te investeren in de groene economie draagt het project concreet bij aan het bevorderen van crisisherstel in de context van COVID-19.

Het 70?C-warmtenet-ready maken van de Mozartflat past uitstekend binnen Woonbron’s portefeuilledoelstellingen van duurzaamheid, betaalbaarheid, en kwaliteit. Er is reeds een vergaand communicatie- en participatietraject met de bewoners opgestart, waarvan de voortgang alle vertrouwen geeft dat de voor zo’n vergaande renovatie benodigde akkoordverklaringen van 70% van de bewoners zonder noemenswaardige problemen gehaald gaan worden. Het enige resterende potentiële obstakel richting een positief investeringsbesluit is de substantiële onrendabele top van het project. Het verkleinen van de onrendabele top middels een bijdrage vanuit Kansen voor West kan deze laatste horde richting definitief groen licht voor projectuitvoering wegnemen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen