Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

PREpare

Looptijd: van 1 april 2015 tot 31 mei 2018

Doel van het PREpare project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens voor grensover-schrijdende acute zorgverlening en voorbereidende rampenbestrijding in de EUREGIO. Gedurende het project zal door implementatie en evaluatie van con-crete pilotmaatregelen juridische, organisatorische, culturele en taal belemmeringen weggenomen wor-den, zonder te moeten wachten op langdurige pro-cessen inzake verandering van bovenliggende wette-lijke randvoorwaarden. Daarmee zal de EUREGIO een acute zorg regio worden waar alle inwoners de meest optimale en snelste acute zorg ontvangen, ook indien deze zich in het buurland bevindt. De ruggen-graat van de grensoverschrijdende samenwerking vormt enerzijds de stuurgroep, bestaande uit be-leidsmakers van de grensregio’s. Anderzijds nemen expertgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van acute zorg inrichtingen de implementatie van concrete acties in de dagelijkse praktijk over. Twee belangrijke speerpunten in het project zijn de over-dracht van kennis over grensoverschrijdende sa-menwerking aan het personeel en de grensover-schrijdende communicatie tussen inrichtingen, als-ook met patienten en de publiek. Gebaseerd op de evaluatie van de gedurende het project geïmplementeerde acties, beslissen regionale en na-tionale overheden na afloop van het project of de acties als “good practices” voor implementatie in an-dere grensregio’s aanbevolen zullen worden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen