Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SAVE - SAmen Voor de Energietransitie

Looptijd: van 1 maart 2021 tot 30 juni 2022

De ontwikkeling van hernieuwbare energie is een fundamentele pijler van de energietransitie. De bijdrage van hernieuwbare energie aan de wereldwijde energievoorziening neemt toe. Om echter duurzaam in de eveneens toenemende energiebehoefte te voorzien, en daarnaast de overeengekomen doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moet het tempo waarin het gebruik van hernieuwbare energie wereldwijd wordt uitgebreid aanzienlijk worden opgevoerd. Naast politieke, juridische en economische factoren is met name ook een breed maatschappelijk draagvlak van invloed op de inspanningen richting duurzaamheid. Deze inspanningen zijn direct afhankelijk van de steun en de betrokkenheid van de bevolking. Tot nu toe valt er wat dat betreft een zekere desinteresse en/of onwetendheid te bespeuren. Hier wil het project SAVE op inhaken en de '(inter)menselijke' uitdagingen oppakken en ertoe bijdragen dat de energietransitie als ‘totaalsysteem’ tussen bevolking, economie en regionale overheden/politiek (beter) functioneert. Door sensibilisering, participatie en scholing moeten burgers, bedrijven (met name het mkb) en relevante belanghebbenden grensoverschrijdend met elkaar worden verbonden, en door concrete activiteiten moeten zij actief bij de energietransitie worden betrokken.SAVE wil perspectieven bieden voor 'toekomstgerichte concepten voor een duurzame leefomgeving', en instrumenten inzetten waarmee burgers, bedrijven en andere belanghebbenden gestimuleerd worden om innovaties sneller te omarmen. Het project beoogt ook bij te dragen aan het scheppen van meerwaarde, aan de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en aan verhoging van de investeringsbereidheid in hernieuwbare energie.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen