Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Utrecht Tech Community

Looptijd: van 15 april 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De huidige Utrechtse arbeidsmarkt ICT kenmerkt zich door een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch qua ICT skills en kennis. Een arbeidsmarkt die met 2.100 openstaande vacatures in 2020 wordt beschreven als ‘zeer krap’. Dat verwachting is dat deze mismatch op termijn resulteert in een verslechterend vestigingsklimaat, een toename in structurele werkloosheid en ongelijkheid.

De vooruitzichten door de mismatch op de arbeidsmarkt worden onderkend door het Utrechtse bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid. Er is daarom veel bereidheid om, vanuit een gezamenlijke ambitie, in de komende jaren duurzame randvoorwaarden en structuren te ontwikkelen om de transitie naar toekomstbestendige beroepen te organiseren. Beroepen die aansluiten op de Utrechtse opgaven in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.

De Utrecht Tech Community (UTC) vult deze gedeelde ambitie in middels een uitgebreid programma van concrete vraaggerichte werkpakketten. Ten grondslag aan dit programma liggen een viertal uitgangssporen, te weten:
1. Weer aan het werk:
Het stimuleren van (werkloze) werkzoekenden om terug aan de slag te gaan in een ICT gerelateerde baan.
2. Van werk naar werk in de IT:
Het ondersteunen en versterken van de transitie van werkenden in krimp beroepen naar groeiberoepen binnen ICT sector.
3. Versterking digitaal ondernemerschap:
Het begeleiden en ondersteunen van het MKB bij het beantwoorden van hun digitaliseringsvraagstukken.
4. Van opleiding naar werk:
Het beter aansluiten van opleidingscurricula binnen het ICT werkveld om een mismatch tussen de opleiding van studenten en de behoeften van het bedrijfsleven te voorkomen.

De werkpakketten (WP) binnen de vier uitgangsporen in het UTC programma vormen gezamenlijk een structuur en randvoorwaarden voor een ‘leven-lang-leren’ traject met het primaire doel om de mismatch te reduceren. De verdere ontwikkeling van de werkpakketten gaat in samenwerking met de Utrechtse bedrijven en onderwijsinstellingen. De subsidieaanvraag voor de UTC wordt aangevraagd voor de periode van 24 maanden. Het programma is als volgt:

1. Basisinfrastructuur UTC: PPS waarin de ontwikkeling van de organisatie-, verbindings- en coördinatierol om bestaande projecten te begeleiden en op te schalen en nieuwe projecten te ontwikkelen is geborgd. Zelfvoorzienende organisatie goed voor >10 arbeidsmarkt-projecten en >200 betalende partners p/j
2. MKB-Werkplaats: Het Utrechtse MKB wordt door studenten in multidisciplinaire teams ondersteunt bij het beantwoorden van hun digitaliseringsvraagstukken Per jaar werken >75 teams (600 studenten) aan MKB vraagstukken
3. Ontwikkeling transitiepad werk naar werk: Het transitietraject voor om- en bijscholing van de Utrechtse beroepsbevolking wordt georganiseerd >500 personen worden per jaar naar ICT beroepen opgeleid
4. TechGrounds: Utrechtse werklozen en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt worden via een intensief begeleidingstraject opgeleid tot jr. ICT professional >80 personen worden per jaar begeleidt naar een ICT baan
5. MBO keuzedelen en uitstroomprofielen: De instroom in en uitstroom uit het onderwijs van kwalitatief sterk ICT talent wordt verhoogd door het curriculum aan te sluiten op de behoeften van het Utrechtse bedrijfsleven Instroom in ICT opleidingen per jaar +175, uitstroom +150 en inzet van 30 gastdocenten uit het bedrijfsleven per jaar
6. Innovatief Leerplatform: In het VO wordt via een online leerplatform het tekort aan ICT onderwijs structureel gereduceerd waardoor leerlingen vroegtijdig ICT skills en kennis opdoen waardoor meer leerlingen voor de richting ICT en informatica kiezen en zo op middellange termijn voor de arbeidsmarkt ICT beschikbaar komen Vanaf 2024 doen 200 extra leerlingen eindexamen informatica (tov 175 nu)

De bovengenoemde werkpakketten waren losstaande projecten, die door deze bundeling een leven-lang-leren traject vormen. Daarnaast zorgt de bundeling voor kostenbesparende voordelen m.b.t. administratieve verplichtingen doordat er maar één i.p.v. zes aparte administraties gevoerd hoeven te worden. Voor de uitvoering van de werkpakketten staan verschillende consortia bestaande uit onderwijsinstellingen (o.a. Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Grafisch Lyceum, HKU en NOVI Hogeschool) en bedrijfsleven (o.a. TechGrounds, Rabobank, CA-ICT, VNO-NCW, equensWorldline, Randstad, Business Netwerk SkillCity) klaar om op korte termijn van start te gaan.

Dit projectplan sluit direct aan op de punten E en F aangaande duurzame ontwikkeling in het beoordelingskader.
• (E): Doordat er een structuur ontwikkeld wordt om het Utrechtse MKB te helpen bij de digitalisering van hun processen.
• (F): Alle werkpakketten staan in het teken van re- en upskilling van verschillende groepen binnen de Utrechtse beroepsbevolking voor het versterken van de digitaliseringstransitie door de mismatch te verkleinen.Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen