Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Verstandig vissen

Looptijd: van 13 november 2019 tot 25 mei 2023

Nederlandse Vissersbond, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Stichting Transitie IJsselmeer en Wageningen Marine Research gaan in de periode van november 2019 tot medio 2023 in projectvorm een nieuw visserijbeheer experiment uitvoeren onder de titel ‘Verstandig vissen’.

Het project is gericht op het gezamenlijk met alle betrokken partijen ervaring opdoen met een experimentele planmatige beheercyclus en een doelmatig beheersysteem. Binnen het project worden nieuwe inzichten ontwikkeld en gegevens gegenereerd. Het project is zo opgezet dat nieuwe inzichten en nieuwe gegevens die buiten het project ontwikkeld worden de komende jaren meegewogen worden en geïntegreerd worden. Dit schept de mogelijkheid om besluiten rond de transitie die de komende jaren genomen gaan worden mede te baseren op actuele informatie en kennis van experts en ervaringsdeskundigen, waaronder de vissers.

In het project voeren partijen aan de hand van praktijkgerichte simulaties, experimenten en demonstraties de discussie over de toekomstige benutting van de vier schubvisbestanden (te weten snoekbaars, baars, brasem en blankvoorn), passend binnen de beleidsmatige en juridische kaders die binnen de uitvoering van het Actieplan toekomstig visserijbeheer IJsselmeergebied (Kamerstuk 31 710, nr. 71) worden gegenereerd.

Over dit Actieplan hebben partijen in het voorjaar van 2019 overeenstemming bereikt. Het Actieplan is door de minister van LNV op 25 maart jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.

Via dit project zal al lerende weg de implementatie van gewenste aanpassingen van het beheersysteem en het beheerstelsel in discussie worden gebracht. Daarmee ontstaan nieuwe inzichten en aanbevelingen over de wijze waarop de duurzame visserij in de toekomst beheerd en uitgevoerd kan worden. De voorgestelde projectorganisatie in de vorm van een ‘kennis- en beheerplatform’ is bedoeld als ‘leren door te doen’. Het project levert een gereedschapskist voor het toekomstig duurzaam visserijbeheer binnen de publieke doelen en beleidskaders en versterkt de samenwerking tussen vissers, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (NGO’s).

Aanleiding en kaders voor het project liggen in het Actieplan. Verdere uitwerking van het Actieplan vindt de komende twee jaar plaats. In de huidige situatie van het beheer van de IJsselmeervisserij ligt het primaat sinds decennia volledig bij het ministerie van LNV, mede gebaseerd op jaarlijkse wetenschappelijke WMR-adviezen. De interactie visserij - wetenschap en de interactie met andere direct belanghebbenden vormt geen onderdeel van de huidige beheersystematiek. Momenteel is er ook geen uniform, afgestemd kader voor het visserijbeheer, gebaseerd op integrale streefbeelden en doelstellingen voor de visstand en het gehele ecosysteem (KRW, Natura2000, Visserijwet).

Het Actieplan richt zich op gewenste en noodzakelijke uitwerkingen voor een toekomstig duurzame visserij en het beheer daarvan. Het project Verstandig Vissen anticipeert hierop door als eindresultaat een breed gedragen beheercyclus voor het visserijbeheer te genereren, gebaseerd op een kennissysteem ‘visserijwetenschap’.

Afstemming met en betrokkenheid van belanghebbenden en het publieke domein is hierbij essentieel. Dit betreft ook de toekomstige stroomlijning van de vergunningverlening. Randvoorwaarden voor een adequaat functionerend visserijbeheer zijn de organisatie en de inhoud. Bouwstenen voor beide worden in het project ‘Verstandig vissen’ gegenereerd in een proces van ‘leren door te doen’.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen