Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Wasserqualit?t - Waterkwaliteit

Looptijd: van 31 mei 2019 tot 30 juni 2022

De ongewenste accumulatie van nutri?nten (eutrofi?ring) blijft een problematische kwestie in vele Europese kustwateren, hoewel de maatregelen van de afgelopen decennia al hebben geleid tot een vermindering van de belasting van rivieren en nutri?ntenconcentraties in kustzee?n, waardoor de impact op kustecosystemen zoals het UNESCO-werelderfgoedgebied Waddenzee al werd verminderd. Momenteel is de biomassa van fytoplankton een belangrijke indicator voor de mate van eutrofi?ring. Aangezien de beoordeling van fytoplankton in de Duits-Nederlandse kustwateren in het kader van de EU-Kaderrichtlijn Water (KRW) nog steeds geen bevredigende resultaten oplevert, ondanks een langdurig intercalibratieproces, is nu een grensoverschrijdend onderzoeksproject gepland om verdere kennis te ontwikkelen die moet leiden tot een beter begrip van het Waddenzeesysteem en een geharmoniseerde beoordeling van fytoplankton. Dit project streeft een innovatieve aanpak aan door een multi-causale onderzoeksbenadering en verschillende parameters met betrekking tot fytoplankton en eutrofi?ring in een gemeenschappelijke ecosysteemmodellering in overweging te nemen. De meest recente wetenschappelijke bevindingen en bestaande lange termijn monitoringgegevens worden opgenomen, geanalyseerd en ge?valueerd. Daarnaast dient het project een versterking van de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse autoriteiten en onderzoeksinstellingen en zal een gemeenschappelijk begrip van deze grensoverschrijdende problematiek bevorderen en zo bij dragen aan een duurzaam beheer van de nutri?nteninbreng in de kustwateren van de Duits-Nederlandse Waddenzee.De resultaten van dit project kunnen bovenuit de activiteiten tijdens de projectperiode een belangrijke bijdrage leveren aan de actuele ontwikkelingen en discussies in het kader van de KRW, de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM) en OSPAR en een belangrijke basis vormen voor een wetenschappelijk onderbouwd systeembegrip van de Waddenzee op de lange termijn.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen