Interreg Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling.

Het programma cofinanciert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Het programma kent voor 2021-2027 één overkoepelend thema: een beter, op samenwerking gebaseerd bestuur ("better cooperation governance"). Samenwerkingsprojecten mogen op alle thema’s uit de EFRO-verordening (European Regional Development Fund - Regionaal beleid - Europese Commissie). Budgettair ligt de focus op 3 thema’s:

  1. Een concurrerender en slimmer Europa;
  2. Een groener en veerkrachtiger Europa;
  3. Een socialer en inclusiever Europa.

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen.

Interreg Europe richt zich primair op beleidsmakers, maar ook andere partijen zijn welkom:

  • regionale overheden (provincie, gemeente, waterschap)
  • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • private partijen zonder winstoogmerk
  • ontwikkelingsmaatschappijen
  • non-profitinstellingen

INTERREG Europe

  • Voor de programmaperiode 2021-2027 is € 379 miljoen beschikbaar
  • Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75%.

Meer info over actuele calls, ondersteuning vanuit RVO en dergelijke.: Interreg Europe