Interreg Vlaanderen-Nederland

INTERREG Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

Samenwerkingsprogramma

Elk Interreg-programma moet een Samenwerkingsprogramma (SP) opstellen dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Europese Commissie. Het SP geldt als een referentiedocument voor de uitvoering van het programma met aandacht voor de doelstellingen, de prioriteiten en de werking van het programma, zodat het bijdraagt aan de strategie van de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei en aan de totstandbrenging van economische, sociale en territoriale cohesie. Ook Interreg Vlaanderen-Nederland kiest per programmaperiode specifieke prioritaire assen en bijhorende thematische doelstellingen, waaraan telkens een financiering is gekoppeld.

Programmagebied

Het Interreg-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Als het een meerwaarde betekent voor het project, kan je trouwens ook nog partners betrekken van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals bij voorbeeld Rotterdam – Rijnmond.

Bekijk hier de site van Interreg Vlaanderen-Nederland