Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De op deze website www.europaomdehoek.nl (hierna: “deze website”) door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). De exploitant van deze website is RVO. Deze partij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u opgeeft middels het contactformulier op deze website.

Om een bericht middels het contactformulier op deze website te versturen, is vereist een opgave van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is om uitvoering te geven aan uw contactverzoek.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek in behandeling te kunnen nemen.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.