Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Privacy

 

De op deze website www.europaomdehoek.nl (hierna: “deze website”) door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). De exploitant van deze website is het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: “SNN”). Deze partij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u opgeeft middels het contactformulier op deze website. Daarnaast wordt op deze website een prijsvraag aangeboden middels een externe webapplicatie. De organisator van de prijsvraag is “Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland”, (hierna: “organisator”), welke partij verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de prijsvraag.

Om een bericht middels het contactformulier op deze website te versturen, is vereist een opgave van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht.

Voor deelname aan de prijsvraag is vereist dat u uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer opgeeft tijdens uw deelname aan de prijsvraag. Daarnaast kunt u optioneel uw leeftijd en woonplaats opgeven.
Uw persoonsgegevens, zowel welke u opgeeft middels het contactformulier op deze website, als in verband met uw deelname aan de prijsvraag, worden uitsluitend verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

 a) Om uitvoering te geven aan uw contactverzoek, registratie voor de prijsvraag en/of uw deelname aan de prijsvraag.

 De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of registratie in behandeling te kunnen nemen, of om u te laten deelnemen aan de prijsvraag.

Op de prijsvraag zijn de bij de registratie aangeboden algemene voorwaarden van toepassing. De selectie van winnaars vindt plaats conform het bepaalde in die algemene voorwaarden. De organisator heeft een derde partij ingeschakeld die de externe webapplicatie waarmee de prijsvraag op deze website kan worden aangeboden, beheert en daardoor uw persoonsgegevens ontvangt. Ook heeft de organisator een derde partij ingeschakeld die de aan de hand van de beheerder van de webapplicatie ontvangen persoonsgegevens verwerkt om de winnaars van de prijsvraag te bepalen om vervolgens een ranglijst van de deelnemers aan de prijsvraag, aan de organisator te kunnen presenteren. De organisator zal, onverminderd het bepaalde in het overige van deze privacy policy, vervolgens zorgdragen voor de uitkering van prijzen en de communicatie met deelnemers aan en winnaars van de prijsvraag.

Indien u als een van de winnaars van de prijsvraag wordt aangemerkt, worden uw naam en woonplaats mogelijk publiekelijk bekend maakt, bijvoorbeeld tijdens een evenement of op deze website. Ook worden deze persoonsgegevens mogelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers middels een mailing. In ieder geval ontvangt u als een van de winnaars van de prijsvraag de voor u relevante informatie over de uitslag en prijsuitreiking per e-mail of telefonisch. De door u in verband met de uitreiking van de prijs verstrekte (aanvullende) persoonsgegevens, worden uitsluitend verwerkt om u de prijs te kunnen uitreiken.

Ook kunnen winnaars van de prijsvraag worden benaderd met het verzoek om mee te werken aan bijvoorbeeld een interview, een media-artikel of ter promotie van de gewonnen prijs of de prijsuitreiking.

 Om een efficiënt verloop van de prijsvraag en prijsuitreiking te waarborgen, heeft de organisator derde partijen met de exploitatie van de prijsvraag belast die mogelijk uw persoonsgegevens ontvangen, e.e.a. zoals hierboven reeds aangegeven, maar bijvoorbeeld ook de leverancier van een prijs om u als winnaar rechtstreeks te kunnen benaderen en u de prijs rechtstreeks te kunnen uitreiken.


b) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SNN, de organisator of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SNN, de organisator of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website of uw deelname aan de prijsvraag. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostende partij van deze website voor de opslag van middels deze website verstrekte persoonsgegevens alsook om de e-mailvoorzieningen te kunnen exploiteren. SNN en de organisator zullen met derden aan wie zij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden, een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens door deze derden voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om SNN (in verband met de door u middels het contactformulier op deze website opgegeven persoonsgegevens) en de organisator (in verband met uw deelname aan de prijsvraag) te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar
 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.


Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met SNN (in verband met de door u middels het contactformulier op deze website opgegeven persoonsgegevens) en de organisator (in verband met uw deelname aan de prijsvraag). Zij helpen u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.


Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.