De Groen Blauwe Rijn Alliantie

In de Groen Blauwe Rijn Alliantie werkten organisaties vier jaar lang samen aan ecologische verbindingen voor otters, trekvissen, uiterwaardontwikkeling, kennisontwikkeling en natuureducatie.

In de Duits-Nederlandse grensregio Rijn-Waal werkten Nederlandse en Duitse partijen van 2017 tot en met 2021 samen via de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA). Zij deden dit onder de vlag van het Europese Interreg-programma Deutschland-Nederland. 10 Duitse en Nederlandse natuur-, sportvisserij- en waterbeherende (overheids)organisaties werkten samen aan ecologische verbindingen voor otters, trekvissen, uiterwaardontwikkeling, kennisontwikkeling, natuureducatie en de ontwikkeling van het professionele netwerk. Voor de partners was de Rijn een logisch verbindend element voor hun samenwerking. De Rijn verbindt Duitsland en Nederland al eeuwenlang en is belangrijk voor mens, economie, landschap, water en natuur.

Otters

Omdat nog te veel otters omkomen in het verkeer, legden de partners in Duitsland en Nederland 18 passages aan voor otters onder wegen en 45 otterholts voor schuilmogelijkheden. Zo kan de otter zich veiliger verplaatsen. Door gezamenlijke monitoring kreeg men meer inzicht in de verspreiding van otters in het grensgebied.

Trekvissen

Daarnaast versterkten de partners de kennisbasis voor trekvissen. De afgelopen decennia gingen de populaties trekvissen in de Rijn steeds verder achteruit. Nederland en Duitsland monitorden gezamenlijk trekvissen en plastic in het water en beproefden verschillende monitoringsmethodes. Ook maakten de partners een overzicht van de beschikbare data(bases) over trekvissen in Duitsland en Nederland om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken. Daarnaast onderzochten de partners de mogelijkheden van herintroductie van de steur en de Bataafse stroommossel in de Rijn. Ook onderzocht men de oorzaak van gewonde alen (knakalen) en zette men in Nijmegen 80.000 larfjes uit van de in Nederland zeldzame elft.

Uiterwaarden

De GBRA zette ook een samenwerking op voor uiterwaardontwikkeling en -herstel. Om van elkaar te leren, een vakinhoudelijk netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen over de toestand en het herstel van uiterwaarden. Hiervoor organiseerde de GBRA  verschillende Duits-Nederlandse workshops en voerde diverse onderzoeken uit.

Aan weerszijden van de grens communiceerde men uitgebreid over het project en nam men jong en oud mee het veld in via veldlessen en excursies. Ruim 1.500 schoolkinderen en bijna 1.700 studenten, professionals en andere geïnteresseerden namen deel aan de activiteiten van de GBRA.

Samenwerkingsconvenant

Het project is 30 juni 2021 afgesloten. Het goede nieuws is dat de 10 partners zo enthousiast zijn over de samenwerking, dat ze die voortzetten. Dit hebben ze vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Meer informatie kunt u vinden in de eindrapportage van de GBRA. Beide documenten zijn terug te vinden op de website www.gbra.eu.

INTERREG Deutschland-Nederland

INTERREG Deutschland-Nederland ondersteunt projecten die gericht zijn op samenwerking tussen Duitse en Nederlandse organisaties, bedrijven, overheden en verenigingen in het grensgebied van beide landen.