Aansluiting speciaal onderwijs op arbeidsmarkt

De gemeente Ede diende als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Foodvalley voor schooljaar 2020-2021 een subsidieaanvraag in voor zowel ESF als het Coronacrisisfonds REACT-EU, bestemd voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (Pro). Voor Pantarijn Praktijkonderwijs betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 22.000.

Pantarijn investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met een breed gevarieerd up-to-date aanbod van praktijkvakken/werksituaties, zoals het modulair aanbod in de bovenbouw (sectorfase) gericht op Detailhandel, Horeca & Dienstverlening, Groen en Techniek.

De verwachting is dat van de uit te stromen deelnemers ongeveer 40% uitstroomt naar werk, 50% naar een vervolgopleiding en 10% naar een (arbeidsmatige) dagbesteding.

Europees Sociaal Fonds Plus

Europees Sociaal Fonds Plus is een instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.