Decarb Pro stimuleert CO2-beprijzing in publieke inkoop bij lokale overheden

Het Interreg North West Europe project Decarb-Pro is een ambitieus initiatief met als doel de CO2-emissies te verminderen door middel van publieke inkoop. Publieke inkoop speelt een significante rol in de CO2-emissies in de Noordwest-Europese (NWE) regio, waar maar liefst 15% van de totale uitstoot (230 miljoen ton CO2 in 2020) grotendeels onder verantwoordelijkheid van lokale overheden valt. De grootste impact kan worden bereikt bij aanbestedingen in sectoren zoals infrastructuur, bouw en energie. De focus in dit project richt zich op deze sectoren. Dit project zal aanzienlijk bijdragen aan het halen van de EU-reductiedoelen voor 2030.

CO2-beprijzing als stimulans voor duurzame inkoop


Een belangrijk aspect van Decarb-Pro is het introduceren van CO2-beprijzing in aanbestedingen. Op dit moment wordt publieke inkoop vaak nog gedomineerd door prijs, waardoor duurzaamheid soms achtergesteld wordt. Door CO2-beprijzing in te voeren in aanbestedingen worden bedrijven gestimuleerd om te concurreren op basis van de laagste emissies voor de beste prijs. Hoewel dit een bewezen effectieve strategie is, wordt het nog weinig toegepast in de NWE-regio vanwege het ontbreken van instrumenten en kennis voor standaardprocedures.

Samenwerking voor duurzame inkoop in de NWE-regio

Het internationale consortium van lokale overheden, agentschappen, steden-netwerken en marktpartijen in de NWE-regio, geleid door het Klimaatverbond, ontwikkelt gezamenlijk een strategie om CO2-prijzen systematisch op te nemen in openbare aanbestedingen. Het consortium ontwikkelt verschillende actieplannen aangepast aan de behoeften van kleine, middelgrote en grote lokale overheden. In proefprojecten worden werkbare instrumenten gecreëerd, getest en gevalideerd bij aanbestedingen in de infrastructuur, bouw en energie. Deze proefprojecten zullen concrete emissiereducties opleveren en dienen als voorbeelden die ook door andere lokale overheden kunnen worden toegepast. Naast de ontwikkeling van instrumenten om CO2-beprijzing toe te passen, is het ook van belang om de capaciteit van lokale overheden te vergroten. Zodat ze de kennis en kunde hebben om het zelf te doen. Daarom worden er trainingsprogramma's ontwikkeld en uitgevoerd om lokale overheden in staat te stellen om CO2-beprijzing toe te passen bij inkoop en zo bij te dragen aan de reductie van CO2-emissies.

Internationale samenwerking voor versnelling

Aangezien lokale overheden in de hele NWE-regio soortgelijke uitdagingen hebben, is internationale samenwerking van essentieel belang om betrokkenheid en de toepassing van duurzame inkoop te versnellen. Het partnerschap bouwt voort op de ervaring van Nederlandse en Franse publiek-private partnerschappen op het gebied van CO2-beprijzing en past deze succesvolle methoden toe voor NWE-breed gebruik. Hierdoor draagt het bij aan een brede implementatie van duurzame inkoop in de regio.

Daarnaast worden er pilots uitgevoerd met CO2-beprijzing en klimaatbudgettering door 30 overheden van verschillende grootte, verspreid over de regio. De oplossingen van de pilots geven ook input voor de strategie. Om de capaciteit van de organisaties te vergroten worden er op maat gemaakte trainingen georganiseerd voor kleine, middelgrote en grote lokale overheden.

Interreg Noord-West Europa

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden met als doel een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken. Het programme richt zich primair op (delen van) België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

Informatie bij de foto:
Rond CO2-beprijzing loont het om vanuit een ander perspectief op de wereld te kijken en daarmee zelfs de wereld op zijn kop te zetten (of misschien net andersom). Verschillende perspectieven met allemaal hetzelfde doel. Realiseren van verandering in aanbestedingen. (Via Klimaatverbond.)