TeamUp – kinderen in beweging voor beter welzijn

Save the Children, UNICEF Nederland en War Child bundelden in 2015 hun krachten in een psychosociaal programma voor gevluchte kinderen.

Waarom TeamUp?

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen gedwongen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Bijna de helft hiervan is kind. Dat zijn miljoenen kinderen die in het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland geconfronteerd worden met traumatische ervaringen en emoties zoals onzekerheid, angst en stress. In Nederland stopt deze stress en onzekerheid vaak niet. Kinderen moeten bijvoorbeeld vaak verhuizen en maken zich zorgen om hun ouders en vrienden.  

Volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind moeten overheden kinderen beschermen en hun belang centraal stellen. Toch worden de psychosociale behoeften van gevluchte kinderen vaak over het hoofd gezien, waardoor problemen ontstaan die voorkomen kunnen worden.  

TeamUp is gebaseerd op de veronderstelling dat psychosociale steun, naast humanitaire hulp gericht op het voorzien van basisbehoeften zoals voedsel en onderdak, noodzakelijk is om kinderen te leren omgaan met hun nare ervaringen. Zodat zij kunnen bouwen aan een toekomst vrij van angst en gevaar. 

Wat is TeamUp?

TeamUp is een programma van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child. Het biedt psychosociale steun aan gevluchte kinderen van 6 tot 18 jaar door middel van sport, spel en beweging. Door de activiteiten voelen kinderen zich veilig en beschermd, meer verbonden met hun leeftijdsgenoten en optimistischer. Spelenderwijs leren zij omgaan met hun emoties. 

TeamUp is ontwikkeld om het mentale welzijn van gevluchte kinderen en kinderen met een migratieachtergrond te verbeteren. Het biedt kinderen een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. Tijdens de sessies leren zij omgaan met emoties zoals angst, boosheid en verdriet. De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.  

De TeamUp-sessies zijn op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Kinderen communiceren door samen te spelen en te bewegen in plaats van te praten. Hierdoor kunnen alle kinderen meedoen, ook al spreken ze elkaars taal niet. Door het non-verbale karakter, waarin TeamUp begeleiders worden getraind, kunnen kinderen die nieuw op het asielzoekerscentrum zijn, direct meedoen.

Waar is TeamUp?

TeamUp in Nederland 

TeamUp in Opvanglocaties biedt sinds 2016 psychosociale ondersteuning aan gevluchte kinderen van 6 tot 18 jaar. In 2023 breidt TeamUp uit naar 50 (nood)opvanglocaties in Nederland. De TeamUp-sessies worden begeleid door getrainde vrijwillige begeleiders, en sinds 2023 zijn een aantal teams aangevuld met een betaalde begeleiders. In juni 2023 is een mobiel team van betaalde begeleiders gestart om gedurende 4 dagen TeamUp sessies op (crisis)noodopvanglocaties aan te bieden.

Sinds schooljaar 2017-2018 is TeamUp in samenwerking met de CED-Groep aangepast aan de context van het onderwijs: TeamUp op School. TeamUp op School wordt op ongeveer 30 nieuwkomersscholen of scholen met nieuwkomersklassen gegeven aan kinderen met een vluchtachtergrond of kinderen van migranten die te maken hebben gehad met een gedwongen verhuizing. Deze TeamUp-sessies worden uitgevoerd door leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die door TeamUp worden getraind en ondersteund op hun school. 

TeamUp Global

Er is veel interesse voor TeamUp in Europa en wereldwijd. In 2022 was TeamUp actief in 26 landen met 33 partners. Sinds mei 2022 zijn 9 partners in 6 Europese landen gestart met de implementatie van TeamUp, de landen zijn: Polen, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en Duitsland.

Wat maakt het project bijzonder

TeamUp verbetert het psychosociaal welzijn van kinderen van 6 tot 18 jaar door gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten voor in totaal 13.500 kinderen gedurende de projectperiode. TeamUp zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en beschermd voelen, hun sociale contacten versterken, zich optimistischer voelen en hun emoties beter leren reguleren.

TeamUp begint een sterke wetenschappelijke onderbouwing te krijgen waar in de ontwikkelingssector grote vraag naar is. TeamUp is gericht op beweging met een psychosociaal welzijn component wat een zeldzame combinatie is in de Sports for Development sector. TeamUp won in mei 2023 in Parijs de prestigieuze Laureus Sports for Good Award van de Laureus Foundation.

Prioriteiten en beoogde resultaten

Gedurende de projectperiode

Gedurende de projectperiode willen we met TeamUp het psychosociaal welzijn verbeteren van kinderen van 6 tot 18 jaar door het aanbieden van gestructureerde TeamUp spel- en bewegingsactiviteiten aan in totaal 13.500 kinderen. Daarnaast streven we ernaar om kinderen met herhaaldelijk opvallend gedrag door te verwijzen naar COA voor gespecialiseerde diensten. In 2022-2024 zal er een evaluatieonderzoek uitgevoerd worden die aan zal tonen waarom en op welke wijze TeamUp impact heeft op het psychosociale welzijn van kinderen.

Toekomst en ambitie TeamUp 

Met de crisis in de asielopvang in Nederland blijven we ons inzetten om TeamUp een vast onderdeel te maken van het goede opvangmodel. Het is onze ambitie om TeamUp in alle opvanglocaties waar het nodig is te organiseren. Dit doen we in samenwerking en afstemming met COA en andere organisaties die activiteiten aanbieden voor kinderen. Want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen zij zich ontwikkelen en werken aan een hoopvolle toekomst.  

Ons doel wereldwijd is om in 2025 één miljoen kinderen getroffen door oorlog en conflict noodzakelijke psychosociale steun te bieden. We willen dat TeamUp een eerste aanspreekpunt wordt; een veilige haven voor ieder (gevlucht) kind dat leeft met de gevolgen van oorlog en geweld - ook voor degenen die nog halverwege de reis zijn. 

  • Beschikbaar budget: € 5.670.000
  • Geografische scope en/of thematische scope: Het psychosociale welzijn van gevluchte kinderen van 6 tot 18 jaar
  • Programmaperiode: Januari 2022 – december 2024

Meer informatie over TeamUp

Website met meer informatie over TeamUp

Filmpje over TeamUp

Laureus award

Fonds voor asiel, migratie en integratie

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) is een Europees fonds dat de EU-lidstaten helpt hun asiel- en migratiebeleid uit te voeren. Het fonds heeft tot doel de nationale capaciteiten verder te versterken en de procedures voor migratiebeheer te verbeteren, en de solidariteit en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de lidstaten te vergroten, met name door middel van noodhulp en het herplaatsingsmechanisme.