Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een Europees fonds dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw te vergroten, het milieubeheer te verbeteren en de sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren.

Daarnaast wordt het fonds ingezet voor de financiële ondersteuning van plannen voor de ontwikkeling van specifieke plattelandsgebieden en de daarbij benodigde technische bijstand. Het verschilt per openstelling binnen ELFPO (POP3) wie de doelgroep is. Er zijn openstellingen specifiek gericht op individuele agrariërs (m.a.w. MKB), maar er zijn ook opstellingen gericht op samenwerkingsverbanden met agrarische vertegenwoordiging, en openstellingen die specifiek gericht zijn op grondeigenaren zoals overheden (provincies, waterschappen, in mindere mate ook gemeenten).

Prioriteiten

Prioriteiten van het fonds zijn: Bevordering van kennisoverdracht in landbouw, verbeteren van concurrentievermogen en duurzaam beheer, verbetering van dierenwelzijn en risicobeheer, efficiënter gebruik van hulpbronnen en steun voor klimaatbestendige landbouw, herstel en verbetering van ecosystemen en bevorderen van sociale inclusie.

Geografische scope en/ of thematische scope:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht in de landbouw;
  •  Jonge agrariërs;
  •  Natuur en landschap;
  •  Verbetering van waterkwaliteit;
  • LEADER

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

  • Nederland ontvangt van de Commissie ten behoeve van de uitvoering van de derde periode van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ruim € 1,1 miljard aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO).
  • Daarnaast levert de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een financiële bijdrage aan het programma van naar verwachting circa € 0,7 miljard.
  • Het POP3 loopt van 2014-2022.

Meer informatie

Home | Netwerk Platteland